Paslaugų teikimo taisyklės

 
 
 
1. Paslaugų teikimo taisyklės yra „Cargobus“ siuntėjui ir gavėjui teikiamų pervežimo paslaugų ir tvarkos pagrindas. „Cargobus“ pasilieka teisę keisti šias paslaugų teikimo taisykles.
2. Teikdama pervežimo paslaugas „Cargobus“ remiasi CMR konvencija ir Prievolių kodeksu, Lietuvos Respublikos įstatymais.
3. Siuntėjas ant siuntos pakuotės turi užrašyti teisingai ir įskaitomai siuntėjo ir gavėjo vardus, pavardes, adresus, telefonų numerius. Esant poreikiui, turi būti užklijuoti įspėjamieji ženklai. 
4. Siuntėjas atsako už pakuotę ir privalo siuntos turinį supakuoti taip, kad jis nejudėtų, neišlįstų iš pakuotės, būtų atsparus svoriui, transportavimui. Siunta turi būti supakuota taip, kad tik pažeidus pakuotę, būtų galima pasiekti jos turinį. Siuntos pakuotė turi apsaugoti nuo sugadinimo ir nedaryti žalos kitiems siuntiniams, transporto priemonėms, aplinkai ir žmonių sveikatai. “Cargobus” atstovas turi teisę nepriimti nesupakuotos arba nepažymėtos siuntos.
5. Siunta turi būti pristatyta į išsiuntimo terminalą likus ne mažiau nei 15 minučių iki siuntos išsiuntimo laiko arba terminalo darbo laiko. Numatoma, kad siuntos į:
  5.1. Latviją, Estiją, Suomiją yra išsiunčiamos 17.30 (I-IV); 17.00 (V)
  5.2. Lietuvą išsiunčiamos 17.00 (I-IV); 16.30 (V)
Siuntų išsiuntimas į kitas šalis arba Express siuntų išsiuntimo laikas yra derinamas pagal konkretų atvejį.
Siunta atidavimui būna paruošta per 30 minučių nuo jos atvežimo į gavėjo terminalą.
6. Siųsti negalima daiktų, medžiagų ar produktų, kurie gali sukelti pavojų žmogaus sveikatai, aplinkai ar turtui ir yra įtraukti į Jungtinių Tautų Organizacijos pavojingų medžiagų sąrašą; taip pat bet kurie daiktai, prekės, medžiagos, kurių išvežimas iš tam tikros šalies ir įvežimas į tam tikrą šalį yra neleidžiamas, kaip pavyzdžiui: 
   a. radioaktyvių, sprogių, ėdžių, nuodingų, degių, šalčiui neatsparių, stipraus kvapo arba tepių medžiagų;
   b. nesandariai uždarytų ir dužių talpų su skysčiais;
   c. greitai gendančių maisto ir nemaisto produktų;
   d. pinigų, obligacijų, monetų, brangiųjų metalų ir brangiųjų akmenų, vertybinių popierių, antikvarinių daiktų;
   e. gyvų gyvūnų, paukščių, žuvų, vabzdžių, augalų;
   f. žmogaus palaikų ir kūno dalių;
   g. tinkamai neįpakuotų aštrių ir pjaunančių daiktų, alkoholio, tabako gaminių, narkotinių ir psichotropinių medžiagų;
   h. sprogmenų, ginklų, šaudmenų ir jų dalių. 
“Cargobus” neatsako už siuntas su draudžiamu turiniu. “Cargobus” turi teisę bet kuriuo metu nukenksminti arba sunaikinti kitoms siuntoms, “Cargobus” arba trečiųjų asmenų turtui, sveikatai arba aplinkai pavojų keliančias siuntas. Siuntėjas privalo atlyginti visą žalą ir išlaidas, kurias “Cargobus” patyrė dėl aukščiau minėtų draudžiamų ar pavojingų siuntinių. 
7. Atskirai susitarus, gali būti priimamos šios siuntos: greitai gendantys maisto produktai, šalčiui neatsparios medžiagos, augalai. Tokios siuntos yra pervežamos siuntėjo atsakomybe, t.y. “Cargobus” už šias siuntas neatsako.
8. Siuntėjas privalo informuoti gavėją apie pristatomą siuntą ir užtikrinti, kad gavėjas per protingą laiką pasiimtų siuntą atsižvelgdamas į pristatymo vietą, siuntos administravimo laiką, išdavimo sąlygas.
9. “Cargobus” paslaugos turi būti apmokėtos remiantis “Cargobus” sudarytu kainoraščiu, kuris pateikiamas terminaluose arba tinklalapyje www.cargobus.lt
10. Siuntos pervežimo kainą sudaro įforminimo, administravimo mokestis, iki 24 valandų trunkantis saugojimo, išvežimo ir pristatymo terminaluose mokesčiai. Už užsakytas papildomas paslaugas: kurjerio paslaugas, draudimą, pakavimą, sandėliavimą ir kt., mokama papildomai.
11. “Cargobus” siuntą atiduoda po pervežimo paslaugų apmokėjimo arba nurodymo, kad paslaugas apmoka “Cargobus” klientas, sudaręs paslaugų sutartį. Jei gavėjas atsisako mokėti, siuntėjas privalo atlyginti visas „Cargobus“ patirtas išlaidas ir žalą, įskaitant pervežimo mokestį, kurį turėjo sumokėti gavėjas.
12. Siunta išduodama gavėjui pateikus asmens tapatybės dokumentą (galiojantis pasas, vairuotojo teisės, asmens tapatybės kortelė) su nuotrauka arba kitą informaciją (įmonės įgaliojimą, telefono numerį, siuntos numerį)  ir pasirašius. 
13. Jeigu yra numatytas siuntos pristatymas pagal adresą ir kurjeris, atvykęs nurodytu adresu negali pristatyti siuntos, jis paskambina ir informuoja gavėją apie bandymą pristatyti ir sutaria kitą pristatymo laiką arba grąžina siuntą į terminalą, iš kurio gavėjas gali savarankiškai atsiimti siuntą. Gavėjas ar siuntėjas gali užsakyti pakartotiną kurjerio pristatymo paslaugą (mokama paslauga).
14. Laikoma, kad tarptautinė siunta vėluoja, kai paskirties vietos nepasiekė per 72 valandas, valstybės viduje – per 24 valandas nuo siuntimo dokumente nurodyto termino. 
15. Laikoma, kad tarptautinė siunta dingo, kai paskirties vietos nepasiekė per 30 dienų, valstybės viduje – per 4 dienas.
16. Jei siuntos arba jos pakuotės sugadinimą gavėjas pastebėjo atsiėmimo momentu, tai gavėjas pareiškimą turi padaryti atsiimdamas siuntinį ir siuntimo dokumente pažymėti sugadinimo požymius. Priešingu atveju laikoma, kad gavėjas atsiėmė siuntą tinkamos būklės ir siuntimo dokumentuose pažymėtą kiekį. Jei priimant siuntą sugadinimas nebuvo matomas, gavėjas gali pateikti pareiškimą raštu.
17. Pareiškimai dėl sugadinimo, dingimo ar pavėlavusio pristatymo gali būti pateikti raštu per 7 kalendorines dienas nuo siuntos gavimo/pristatymo. Taip pat privaloma pateikti sugadintą pakuotę ir pačią siuntą „Cargobus“ ekspertizei.
18. Jei už sugadintą siuntą ar jos dalį „Cargobus“ skyrė kompensaciją, pati siunta ar jos dalys tampa „Cargobus“ nuosavybe. Kompensacija gali būti šių formų: sutaisymas, pakeitimas, piniginė išmoka. „Cargobus“ turi teisę nuspręsti, kokią kompensavimo formą taikyti konkrečiam atvejui.
19. „Cargobus“ už siuntos sugadinimą ar dingimą atsako pagal CMR konvenciją ir prievolių kodeksą: kompensacija negali būti didesnė kaip 8,33 SDR už kiekvieną bruto svorio kilogramą. SDR yra Tarptautinio valiutos fondo (IMF) sutartinis atsiskaitymo vienetas, kurio dydis priklauso nuo paskelbto kurso. „Cargobus“ vežėjo atsakomybės draudimas dengia siuntinio sugadinimą arba dingimą, atsižvelgiant į nurodytą ribą.
20. Siuntai dingus arba ją sugadinus, „Cargobus“ kompensuojamos žalos limitas apibrėžiamas pagal 19 punktą arba pagal papildomą draudimą. Kita žala, pavyzdžiui, negautas pelnas, neturtinė arba moralinė žala, neatlyginama.
21. „Cargobus“ atleidžiamas nuo atsakomybės, jeigu savo įsipareigojimų neįvykdė arba juos įvykdė netinkamai dėl nenugalimos jėgos. Nenugalima jėga yra: potvynis ir kitos neįprastos oro sąlygos, gaisras, žemės drebėjimas ir kitos gamtos nelaimės, transporto kamščiai, transporto priemonės gedimas, ligos, dėl kelio darbų ar avarijos įvykęs maršruto pakeitimas, grobimas, teroro aktai ir jų sustabdymo veikla, neramumai, streikai, karas, valstybinių organų veikla, įstatymo pakeitimai, dėl kurių sutartis negali būti tinkamai įvykdyta ir kitos neįprastos aplinkybės, kurių buvimo arba pasekmių sutarties sudarymo arba siuntinio iš siuntėjo priėmimo metu „Cargobus“ negalėjo numatyti ir išvengti.
22. „Cargobus“ neatsako, jei siunta ar jos dalis buvo sugadinta ar dingo dėl šių priežasčių: siunta buvo nesupakuota, pakuotė netinkama ar nepakankama; siuntą pakrovė siuntėjas, gavėjas ar siuntėjo/gavėjo atstovai; dėl tam tikrų rūšių siuntų natūralių savybių, dėl kurių siunta gali būti sugadinta, sudužusi ar išbėgusi; siuntos pažymėjimo nepakankamumo ar neatitikimo reikalavimams.
23. Siuntos atidavimo terminale saugomos ne ilgiau kaip 1 mėnesį, po to grąžinamos į išsiuntimo terminalą. Pakuotės su greitai gendančiais produktais saugomos ne ilgiau kaip 3 dienas, po to gali būti sunaikinamos. Iš atidavimo terminalo grąžintas siuntas siuntėjas gali atsiimti sumokėjęs pervežimo ir saugojimo išlaidas. Praėjus nustatytam terminui „Cargobus“ veikia remdamasis Prievolių kodeksu ir „Cargobus“ siuntinių atidarymo ir sunaikinimo tvarka“.